پرایمر یووی افست

پرایمر یووی افست

این پرایمر به طور خاص برای تولید کارت‌های PVC طراحی و تولید شده است. چسبندگی بسیار بالا و پذیرش مرکب‌های یووی از مهم‌ترین مشخصه‌های این پرایمر است. این پرایمر با سرعت بالایی خشک شده و فیلمی چقرمه با چسبندگی بالا ایجاد می‌کند.