ورنی یووی پی وی سی هوبر

ورنی یووی پی  وی سی  Huber

این ورنی به منظور ایجاد همزمان ماتی و اثرات امباس بر روی سطح دیوارپوشهای پی وی سی طراحی و تولید شده است. ترکیب همزمان ماتی و امباس اثری زیبا ایجاد مینماید که حس چوب طبیعی را شبیه سازی میکند.