ورنی یووی فلکسو

ورنی یووی فلکسو

 

هرگاه‌ ورنی‌ یووی‌ روی‌ مرکب‌های‌ معمولی‌‌ خیس‌ چاپ‌ شود،‌ مرکب،‌ بخش‌ زیادی‌ از‌ ورنی‌ را‌ به‌ خود‌ می‌کشد‌ و‌ جذب‌ می‌کند‌ و‌ در‌ نتیجه‌ براقیت‌ به‌ طور‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ افت‌ می‌کند.‌

دستگاه‌های‌ ورنی‌زنی‌ دو‌ مرحله‌ای‌ برای‌ این‌ طراحی‌ شده‌اند‌ که‌ ابتدا‌ یک‌ لایه‌ ورنی‌ پایه‌ آبی‌ روی‌ مرکب‌ افست‌ زده‌ شود‌ تا‌ بدین‌ طریق‌ منافذ‌ لایه‌ مرکب‌ بسته‌ شود‌ و‌ سپس‌ لایه‌ ورنی‌ یووی‌ اعمال‌ شود.‌ این‌ ماشین‌ها‌ برای‌ هر‌ مرحله‌ از‌ ورنی‌ یک‌ خشک‌کن‌ مجزا‌ دارند.‌‌

برای‌ اینکه‌ اندازه‌ و‌ قیمت‌ ماشین‌ را‌ افزایش‌ می‌دهد. تنوع‌ ورنی‌زنی‌ با‌ این‌ روش‌ بالاتر‌ است‌ و‌ حتی‌ می‌توان‌ انواع‌ روش‌های‌ ورنی‌زنی‌ مات‌ و‌ براق‌ را‌ انجام‌ داد.‌ بعضی‌ از‌ ماشین‌های‌ با‌ دو‌ برج‌ ورنی‌زنی،‌ یک‌ واحد‌ اضافی‌ چاپ‌ فلکسو‌ هم‌ دارند‌ که‌ قبل‌ از‌ رنگ‌ اول‌ افست‌ قرار‌ می‌گیرد.‌ این‌ واحد‌ فلکسو‌ یک‌ لایه‌ زیر‌ کار‌ سفید‌ پشت‌ پوش‌ را‌ چاپ‌ می‌کند.