مرکب لترپرس

مرکب های لترپرس(Huber Group)

 

مرکب های لتر پرس برای چاپ از روی سطوح برجسته از قبیل گراورها و الکتروتایپ ها طراحی شده اند. این مرکب ها به طور معمول چسپندگی و ویسکوزیته معتدلی دارند. چاپخانه ها با مرکب های لترپرس که بااکسیداسیون خشک می شوند آشنایی بیشتری دارند. این مرکب ها به شکل خمیر هستند و بیشتر شامل رنگدانه ها و ذرات خشک کن که در حامل روغنی می­باشند. همچنین ممکن است شامل رزین ها وترکیبات گوناگونی باشند تا ویژگی هایی از قبیل براقی، مقاومت، تغییر شکل دهی و ساییدگی و… به آنها بدهد. مرکب های لترپرسی وجود دارد که با جذب و نفوذ خشک می شود مثل مرکب های چاپ روزنامه، و یا با تبخیر خشک می شود مانند مرکب های گرمکن ( Heat-Set) ، ویا به وسیله ته نشینی خشک می شود مثل مرکب های Moisture-Se .