داروی آب

داروی آب

بنای‌ چاپ‌ افست‌ تقابل‌ و‌ همراهی‌ آب‌ و‌ مرکب‌ است‌ و‌ تنظیم‌ این‌ دو‌ عامل‌ در‌ حالی‌ که‌ یکی‌ از‌ ابتدایی‌ترین‌ مراحل‌ چاپ‌ است،‌ مهم‌ترین‌ بخش‌ نیز‌ به‌ حساب‌ می‌آید.‌ همچنان‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را‌ به‌ تیغ‌ دولبه‌ای‌ تشبیه‌ کرد‌ که‌ با‌ اندک‌ انحرافی‌ می‌تواند‌ باعث‌ باطله‌ شدن‌ و‌ هدر‌ رفتن‌ سرمایه‌ و‌ انرژی‌ شود. تنظیم‌ آب‌ و‌ مرکب‌ از‌ جمله‌ مسایلی‌ است‌ که‌ در‌ چاپخانه‌های‌ ایران‌ بیشتر‌ به‌ شکل‌ تجربی‌ و‌ اکتسابی‌ بوده‌ و‌ کمتر‌ با‌ جنبه‌ علمی‌ و‌ تخصصی‌ آن‌ برخورد‌ شده‌ است. این‌ در‌ حالی‌ است‌ که‌ اگر‌ اپراتور‌ ماشین‌ چاپ‌ با‌ هر‌ یک‌ از‌ این‌ دو‌ عامل‌ (آب‌ و‌ مرکب)‌ به‌ صورت‌ علمی‌ و‌ تخصصی‌ آشنا‌ شده‌ و‌ جزییات‌ کار‌ با‌ آنها‌ را‌ بداند،‌ در‌ هر‌ شرایطی‌ می‌تواند‌ به‌ کیفیت‌ نسبی‌ در‌ چاپ‌ دست‌ یابد.